تحقیق رشته حقوق تدابیر حمایتی از خانواده در نظام حقوقی ایران

تحقیق رشته حقوق تدابیر حمایتی از خانواده در نظام حقوقی ایران

دانلود

فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 43 فصل دوم مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن منابع فارسی کامل منابع انگلیسی کامل ما در این بخش علاوه بر منابع مبانی نظری، منابع کلی دیگری رو برایتان در نظر گرفتیم تا همواره در نوشتن پایان نامه از این منابع بهره مند گردید. خانواده، اساسی ترین عنصر یک نظام اجتماعی است که کوچکترین تصمیمات در نحوه موجودیت آن، تأثیر مستقیم بر نظام اجتماعی آن جامعه بر جای می گذارد. بدین جهت هر چند قانون‌گذاری و مداخلات قضایی در هر زمینه ای که باشد از مهم‌ترین مسایل محسوب می شود ولی حوزه مسایل خانواده از حساسیت خاصی برخوردار است لذا در این فصل ابتدا به بیان مفهوم و اهمیت این نهاد اجتماعی و ویژگی های متمایز کننده آن پرداخته و سپس به شیوه های حمایت از خانواده می پردازیم.   1-1- مفاهیم و مبانی حقوق خانواده ارزش خانواده بيش از هر چيز بر پايه مودّت و دوستي بين اعضاي آن، بخصوص زن و شوهر استوار است و اگر اين جريان بر اساس دوستي و تفاهم و بر کنار از خودخواهي ها ادامه يابد، به آرامش و سکون در کنار يکديگر و در نهايت به کمال انساني مورد نظر خواهد رسيد. در ميان مکاتب حقوقي، دين مبين اسلام، نظام معاشرتي ويژه اي در روابط مردان و زنان در دو حوزه اجتماع و نهاد خانواده تشريع کرده است که از سويي بر مباني انسان شناختي قرآن و اسلام استوار است و از ديگر سو، ناظر به اهداف و چشم اندازهايي است که اسلام براي اصيل ترين و بنيادي ترين نهاد اجتماعي يعني خانواده ترسيم مي کند.  (ترسلي،1382 ص 84 )   1-1-1- تعریف خانواده 1-1-1-1- معنای لغوی و اصطلاحی خانواده معنای خانواده در فرهنگ فارسی معین اینگونه آمده است: مجموعة افراد دارای پیوند سببی یا نسبی که در زیر یک سقف زندگی می کنند و فرهنگ لغت عمید خانواده را ” کوچک‌ترین واحد اجتماعی که شامل پدر، مادر، و فرزندان آن‌ها است” می داند. اما در معناي استعاري خود:” خانواده به‌ مجموعه چيزهايي که پيوند مشترک دارند يا از يک اصل و ريشه هستند اطلاق مي‌گردد، مثل خانواده‌هاي زبان‌هاي هندواروپايي، خانواده رسانه‌هاي جمعي يا خانواده فرهنگ و نظير آن.” در ترمينولوژي حقوق نيز آمده که به: «واحد حقوقي و اجتماعي که لااقل از يک زن و يک مرد با رابطه زوجيت مشروع پديد آمده باشد» خانواده گفته مي‌شود. خانواده به مفهوم محدود آن عبارت است از يك واحد اجتماعى، ناشى از ازدواج يك زن ويك مرد كه فرزندان پديد آمده از آنان خانواده را تكميل مى كند. تعريف ديگرى، خانواده را گروهى از افرادمى داند كه از راه خون ، زناشويي و يا فرزند پذيري با يكديگر ارتباط مي يابند و طي يك دوره ي زماني نامشخص ،باهم زندگي مي كنند.(بروس كوئن، 1378،ص127) آنتوني گيدنز خانواده را گروهي از افراد مي داند كه با ارتباطات خويشاوندي مستقيماً پيوند يافته اند، و اعضاي بزرگسال آن مسئوليت مراقبت از كودكان را برعهده دارند. پيوندهاي خويشاوندي ارتباطات ميان افراد است كه يا از طريق ازدواج برقرار گرديده اند ، يا از طريق تبار كه خويشاوندان خوني (مادران ، پدران ، فرزندان ديگر ، پدربزرگها و غيره )را با يكديگر مرتبط مي سازد. و ازدواج عبارت است از پيوند جنسي از نظر اجتماعي به رسميت شناخته شده و پسنديده بين دو نفر بزرگسال.(گيدنز ،1383، ص 424)   1-1-1-2- مفهوم خانواده در اسلام اسلام خانواده را گروهى متشكل از افراد، داراى شخصيت مدنى، حقوقى و معنوى معرفى مى كند كه هسته اوليه آن را ازدواج مشروع زن و مردى تشكيل مى دهند و نكاح عقدى است كه براساس آن رابطه زوجيت بين زن و مرد برقرار مى شود و در آن طرفين داراى وظايف و حقوق جديد مى شوند. ارتباط خويشاوندى در سايه نكاح پديد مى آيد و اعضاى آن روابط قانونى، اخلاقى و عاطفى دارند. اساس تشكيل آن اين است كه زن و مردى مى كوشند اراده خود را بر تأسيس آن و قبول تكاليفى كه شرع براى آنها معين كرده است، محقق سازند. بر اين اساس خانواده يك تأسيس حقوقى به حساب خواهد آمد كه اعضاى آن با رشته خونى با هم پيوند پيدا مى كنند. (حقيقي، 1384 ، ص 2) در اسلام بنيادي ترين واحد جامعه خانواده است واهميت ويژه اي به خانواده داده شده است, روح لطيف انسان همانند جسم او داراي نيازهايي است که در صورت تأمين آن ها به تکامل واقعي خواهد رسيد. به همين دليل محبوب ترين چيز نزد خداي تعالي مسأله ازدواج است؛ تا آنجا که حضرت رسول مي فرمايد: “النکاح سنتي و مَن رَغَبَ عَن سُنَتي فَلَيس مِني”[1] . مسأله زوجيت در قرآن کريم ، حتي براي اشيا نيز مطرح شده است ، خداوند در اين باره مي فرمايند : “مِن کُل شيءٍ خلقنا زوجٍ”[2] يعني مسأله زوجيت فقط در مورد انسان ها و يا ساير موجودات نيست بلکه براي اشيا نيز اين مسأله صدق مي کند . دلايل اهميت خانواده در اسلام :                        1-         مسأله توليد مثل 2-         مسأله کسب استقلال 3-         حفظ عفت و مصونيت از گناه 4-         ايجاد آرامش و تأمين اجتماعي (حقيقي، 1384 ، ص 14)   1-1-1-3- مفهوم خانواده در قانون ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ آن از ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺗﺐ آﺛﺎر و اﺣﻜﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده، ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ از ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﻲﺧﻮرد. در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﮔﺴﺘﺮده داﺷﺖ و ﺣﺘﻲ اﻓﺮاد ﻳﻚ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺎﻧﻮاده واﺣﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ؛ اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻔﻬﻮم ﮔﺴﺘﺮده ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ، ﻋﺮﻓﺎً، ﺧﺎﻧﻮاده از ﭘﺪر، ﻣﺎدر و اوﻻد ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮدد. ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه ﺑﺮﺧﻲ از ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن دو ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺎﺳﻲ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ: 1ـ ﻧﻜﺎح؛ 2ـ راﺑﻄﻪ ﭘﺪر و ﻓﺮزﻧﺪي ﻳﺎ ﻧﺴﺐ (ﻛﺎﺗﻮزﻳﺎن، 1375، ج 1، ص 4). ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﻣﻲﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﻔﻬﻮم ﮔﺴﺘﺮده و ﻋﺎﻣﻲ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ و ﮔﺎه ﺑﺮ ﻋﻜﺲ، ﻣﻔﻬﻮم آن را ﻣﺤﺪود ﻛﺮده اﺳﺖ. ﻣﺜﻼً در ﻣﺎده 861 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ارث، دو اﻣﺮ ﺳﺒﺐ و ﻧﺴﺐ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه، ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎﻧﻮاده را در ﺗﻮارث اﻳﺸﺎن داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺎم، ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﻧﺴﺒﻲ و ﺳﺒﺒﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻜﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ. ﻣﻨﻈﻮر از ﻧﺴﺐ، ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮﻟﺪ اﻧﺴﺎﻧﻲ از اﻧﺴﺎن دﻳﮕﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآﻳﺪ و ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي ﺳﺒﺒﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي ﺑﻴﻦ زن و ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻘﺪ ﻧﻜﺎح داﺋﻢ ﺑﻴﻦ زن و ﻣﺮد ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآﻳﺪ (ﺷﻬﻴﺪي، 1358، ص9).  در ﻣﺎده 1105 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﻛﻪ اﻋﻼم ﻣﻲدارد «در رواﺑﻂ زوﺟﻴﻦ رﻳﺎﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ»، ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎص ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻣﻌﻤﻮﻻً زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎ اوﻻد ﺧﻮد زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﭘﺪر رﺋﻴﺲ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ. در ﻛﺘﺎب ﻧﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ (در ﺧﺎﻧﻮاده) ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻓﺼﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه و ﻣﻨﺤﺼﺮاً در ﻣﻮرد اﻧﻔﺎق و اﺣﻜﺎم آن ﺑﺤﺚ ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﺧﺎﻧﻮاده از ﺣﻴﺚ اﻋﻀﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞدﻫﻨﺪه آن که ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﻮرد ﺣﻜﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، در ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺎم و ﺧﺎص ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ. زﻳﺮا ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻟﺰام ﺑﻪ اﻧﻔﺎق اوﻻد و ﻫﻤﺴﺮ در ﻣﻮاد 1195و 1199ﺣﻜﻢ ﻧﻔﻘﻪ اﻗﺎرب ﻧﺴﺒﻲ در ﺧﻂ ﻋﻤﻮدي اﻋﻢ از ﺻﻌﻮدي ﻳﺎ ﻧﺰوﻟﻲ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ اﻧﻔﺎق ﺑﻪ ﺳﺒﺐ راﺑﻄﻪ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي اﺳﺖ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ در اﺣﻜﺎم ارث و اﻧﻔﺎق، ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺎم ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل ﻗﺎﻧﻮن از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻧﻤﻲﺗﻮان در اﻳﻦ ﻣﻮرد از ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻮّﺳﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد، ﻻﺟﺮم در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺻﺮﻳﺤﺎً ﻳﺎ ﺿﻤﻨﺎً اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده را ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ روﺷﻦ ﻣﻲﺳﺎزد ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻜﻢ، ﭼﻪ ﻓﺮد ﻳﺎ اﻓﺮادي از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺜﻼً در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻴﻤﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﺗﻜﻔّﻞ ﺷﺨﺺ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪه اﺻﻠﻲ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮاده او را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ، ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻫﻤﺴﺮ، ﻓﺮزﻧﺪ، ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪه اﺻﻠﻲ. (نظری ، 1386، ص 80)   1-1-2- نقش و اهميت خانواده خانواده بستري است كه در آن فرد رشد يافته و از موجودي ضعيف و ناتوان به انساني با شخصيت تبديل مي شود، چرا كه خانواده نخستين محيط اجتماعي است كه فرد در آن قرار مي گيرد و والدين و اطرافيان كودك نخستين انسانهايي هستند كه با وي ارتباط برقرار مي كنند. با توجه به اهميت اساسي اين دوران در يادگيري[3]، بسياري از اعمال ، انديشه ها ، احساسات و جهت گيريهاي فرد در بزرگسالي ريشه در خانواده و دوران كودكي او دارد. در طول تاريخ تلاش هاي زيادي براي حذف خانواده صورت گرفته است، حتي جوامعي نيز سعي در از ميان برداشتن ضرورت مقررات قانوني و مذهبي ازدواج داشتند. ولي به زودي به مشكلات و پيامدهاي اين طرز زندگي زناشويي واقف گشته و به تدريج مجبور شدند به امر ازدواج جنبه ي قانوني داده و مقررات جديدي را براي حفظ خانواده به عنوان سلول زندگي اجتماعي مورد توجه قرار دهند.( وثوقي،۱۳۸۶ ،ص122) نهاد خانواده در همه جوامع، از مذهبى و غير مذهبى پذيرفته شده و در جوامع گوناگون داراى نقش، پايگاه و منزلت‏هاى گوناگون است و در حيات اجتماعى مردم نقش و تأثيرى فراوان دارد. خانواده هسته اول همه سازمانها و نهادهاى اجتماعى است همه نقش هاى مربوط به ايجاد تمدن و رشد و شكوفايى انسانيت به آن مربوط مى شود و نيز همه سنت ها، عقايد و آداب و ويژگى هاى فردى و اجتماعى از طريق خانواده به نسل جديد انتقال مى يابد. نخستین وظیفه هنجارهای اخلاقی یک جامعه تنظیم روابط دو جنس مرد و زن بر پایه های مناسب آن است. انسانی ترین عمل تنظیم این روابط ، همان ازدواج است که می توان را به عنوان اتخاذ زن و مرد برای بهبود و پیشرفت آینده تعریف کرد و خانواده بعنوان یکی از نهادهای اجتماعی برای تأمین اساسی ترین نیازهای انسان و جامعه نهادینه شده است، از این رو تعریفی دقیق از زندگی مشترک در این مقوله از مفاهیم اساسی است . زندگی مشترک تنها در تأمین و رفع نیازهای مادی و اقتصادی و تدوام نسلی نیست ، بلکه حس مشارکت و تفاهم برای تأمین وسعت نگرش و امکان دستیابی به فرصتهای بیشتر است . به بیان دیگر زندگی مشترک مبتنی برقرارداد بین زن و مرد برای ارضاء نیازهای خود و به تبع آن انجام کارکردهای خانواده می باشد (ستوده، بی تا، ص205) اهّم وظايف خانواده عبارت اند از: ـ تنظيم رفتار جنسي و زاد و ولد  ـ مراقبت و محافظت از كودكان، ناتوانان و سالمندان ـ اجتماعي كردن فرزندان ـ تثبيت جايگاه و منزلت اجتماعي ‌ــ فراهم آوردن امنيت اقتصادي(كوئن، 1378 ص131)   [1]  – ازدواج سنت من است و هرکه از آن دوری کند از من نیست. [2]  – از هر چیز زوج خلق کردیم. [3]  – العلم في الصغر كاالنقش في الحجر.

 
پرداخت و دانلود

برچسب ها:
تحقیق رشته حقوق تدابیر حمایتی از خانواده در نظام حقوقی ایران دانلود تحقیق رشته حقوق تدابیر حمایتی از خانواده در نظام حقوقی ایران تحقیق رشته حقوق تدابیر حمایتی از خانواده در نظام حقوقی ایران

فرمت Word قابل ویرایش
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
تعداد مشاهده:
1026
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: word

حجم فایل:108
کیلوبایت

 • آموزش جامع پروتئوس

  آموزش جامع پروتئوس دانلود   پرداخت و دانلود برچسب ها: آموزش جامع پروتئوس آموزش صفر تا صد پروتئوس دسته بندی: فنی و مهندسی » برق ، الکترونیک ، مخابرات تعداد مشاهده: 1474 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.pdf فرمت فایل اصلی: pdf…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق شرطی سازی ارزشی 56 صفحه

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق شرطی سازی ارزشی 56 صفحه دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق شرطی سازی ارزشی نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی می باشد که در آن به چارچوب نظری و پیشینه پژوهش می پردازیم.…

 • مقاله محاسبه ارزش افزوده تولید تابلوهای برق بر اساس مدل زنجیره ارزش

  مقاله محاسبه ارزش افزوده تولید تابلوهای برق بر اساس مدل زنجیره ارزش دانلود مقاله محاسبه ارزش افزوده تولید تابلوهای برق بر اساس مدل زنجیره ارزش دسته: مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات بازدید: 14 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 445…

 • جزوه حقوق مدنی 3 - قواعد عمومي قراردادها- دکتر قاسم زاده

  جزوه حقوق مدنی 3 - قواعد عمومي قراردادها- دکتر قاسم زاده دانلود جزوه حقوق مدنی 3 - قواعد عمومي قراردادها- دکتر قاسم زاده به تعداد 45 صفحه pdf   محور اصلي مباحث پيرامون ماده ١٨٣ تا ماده ٣٠٠ قانون مدني…

 • ایبوکMoney Makers- inside the new world of finance and

  ایبوکMoney Makers- inside the new world of finance and دانلود ایبوکMoney Makers- inside the new world of finance and این کتاب 255 صفحه ای نوشته David Snider and Chris Howard است. کتاب مزبور در سال 2010 به چاپ رسیده وقیمت آن…

 • پاورپوینت فرآیند تراوش تبخیری

  پاورپوینت فرآیند تراوش تبخیری دانلود مقدمه: فرآیند های جداسازی از مهمترین فرآیندهای صنایع شیمیایی و صنایع نفت می‌باشند.  در همه فرآيندهاي جداسازي دو معيار اصلي و مهم وجود دارد كه بايد در نظر گرفته شود:جداسازي بايد از نظر فني و تكنيكي…

 • دانلود پاورپوینت ورزش ژیمناستیک

  دانلود پاورپوینت ورزش ژیمناستیک دانلود دانلود پاورپوینت ورزش ژیمناستیک جهت رشته تربیت بدنی در قالب 31 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       درمورد پيدايش و شكل گيری اين رشته…

 • استاندارد کردن آزمون اوتیسم (AQ) بر روی دانش آموزان

  استاندارد کردن آزمون اوتیسم (AQ) بر روی دانش آموزان دانلود چکیده:پژوهش حاضر بر پایه هدف اصلی استاندار ساختن آزمون اوتیسم (AQ) بر روی دانش آموزان دبیرستانهای شهر تهران به اجرا در آمده است. لذا از میان جامعه آماری نمونه ای…

 • پاورپوینت آشنایی با ایمنی صنعتی و تعاریف آن

  پاورپوینت آشنایی با ایمنی صنعتی و تعاریف آن دانلود دانلود پاورپوینت آشنایی با ایمنی صنعتی و تعاریف آن جهت رشته صنایع در قالب 61 اسلايد و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش    …

 • دانلود مقاله تحقیقی تأثير نماز بر روح انسان و جلوگيری از انحرافات اخلاقی

  دانلود مقاله تحقیقی تأثير نماز بر روح انسان و جلوگيری از انحرافات اخلاقی دانلود دانلود مقاله تحقیقی با موضوع تأثير نماز بر روح انسان و جلوگيری از انحرافات اخلاقینوع فایل : Word تعداد صفحات : 31فهرست محتوا پیشگفتار به نظر مي‌رسد كه نماز اين عالي‌ترين جلوه نياز،…

 • پاورپوینت آشنایی با برخی از شبکه های WAN و بی سیم

  پاورپوینت آشنایی با برخی از شبکه های WAN و بی سیم دانلود پاورپوینت آشنایی با برخی از شبکه های WAN و بی سیم دسته بندي : فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت dslاین فناوری برای دسترسی…

 • نظریه های مدیریتی رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن

  نظریه های مدیریتی رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن دانلود دانلود پایان نامه رشته مدیریت نظریه های مدیریتی رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن         مقدمه     نظریه‌های مختلف درمورد رضایت شغلی در خصوص رضایت شغلی،…

 • اصول دادرسی اطفال در مراحل مقدماتی

  اصول دادرسی اطفال در مراحل مقدماتی دانلود اصول دادرسی در مراحل مقدماتی در آیین دادرسی اطفال که ناظر به تشریفات خاص مراحل کشف، تعقیب، تحقیق ، دادرسی و اجرای حکم است. مفهوم تحقیقات مقدماتی به عنوان مرحلة آغازین مداخلة  قضایی…

 • دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی

  دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی دانلود دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی   چکیده: سوالاتی که در پی پاسخ به آنها بودیم به شرح زیر می باشد: آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و…

 • ذخیره تنظیمات

  ذخیره تنظیمات دانلود ذخیره تنظیمات دسته: سی شارپ | # C بازدید: 9 بار فرمت فایل: rar حجم فایل: 83 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 برنامه ذخیره تنظیمات به زبان سی شارپ قیمت فایل فقط 8,800 تومان پس از پرداخت،…

 • پاورپوینت آشنایی با فیزیولوژی قاعدگی

  پاورپوینت آشنایی با فیزیولوژی قاعدگی دانلود دانلود پاورپوینت آشنایی با فیزولوژی قاعدگی جهت رشته پزشکی در قالب 29 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       هر دوره عادت ماهیانه نتیجه…

 • جزوه آیین دادرسی کیفری 2

  جزوه آیین دادرسی کیفری 2 دانلود دانلود جزوه آیین دادرسی کیفری 2،در قالب word و در 61 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهصلاحیتنتایج حاصله از امره بودن صلاحیتانواع صلاحیت در آیین دادرسی کیفریتعیین صلاحیت ذاتی بر حسب نوع جرم ماده 302 آیین…

 • نابرابری چبیشف

  نابرابری چبیشف دانلود در نظریه احتمالات، نابرابری چبیشف، تضمین می‌کند که در هر نمونه تصادفی یا توزیع احتمال، «تقریباً تمامی» مقادیر، در نزدیکی میانگین خواهند بود. بطور دقیقتر این قضیه بیان می‌کند که حداکثر مقادیری که در هر توزیع می‌تواند…

 • حسادت در کودکان و علل آن

  حسادت در کودکان و علل آن دانلود چکیده:حسادت، یکی از شایع‌ترین واکنشی‌هایی است که از حدود دو سالگی آغاز می‌شود و با رشد کودک، ممکن است تا بزرگ‌سالی نیز ادامه یابد. حسد کودکان در سنین بین 2-4 سال و همچنین…

 • پاورپوینت آموزش بخیه

  پاورپوینت آموزش بخیه دانلود دانلود پاورپوینت آموزش بخیه جهت رشته ی پزشکی در قالب 23 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       انواع زخم: 1- كوفته شده Contusion: به علت…

 • گزارش کارآموزی آشنایی با شركت بهره برداری از شبكه های آبیاری و زهكشی مغان

  گزارش کارآموزی آشنایی با شركت بهره برداری از شبكه های آبیاری و زهكشی مغان دانلود گزارش کارآموزی آشنایی با شركت بهره برداری از شبكه های آبیاری و زهكشی مغان دسته: کارآموزی بازدید: 4 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 12717…

 • پاورپوینت آلومینیوم

  پاورپوینت آلومینیوم دانلود پاورپوینت آلومینیوم دسته: شیمی بازدید: 7 بار فرمت فایل: pptx حجم فایل: 426 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 12 پاورپوینت آلومینیوم در 12 اسلاید قیمت فایل فقط 8,800 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان…

 • تاثیر گوش دادن موسیقی و نواختن آن در كاهش اضطراب با تاکید بر موسیقی پاپ در دانشجویان ابهر

  تاثیر گوش دادن موسیقی و نواختن آن در كاهش اضطراب با تاکید بر موسیقی پاپ در دانشجویان ابهر دانلود دانلود پایان نامه رشته روانشناسی تاثیر گوش دادن موسیقی و نواختن آن در كاهش اضطراب با تاکید بر موسیقی پاپ در…

 • پاورپوینت بررسی تاثیر عناصر سنگین بر تغذیه

  پاورپوینت بررسی تاثیر عناصر سنگین بر تغذیه دانلود پاورپوینت بررسی تاثیر عناصر سنگین بر تغذیه دسته: علوم انسانی بازدید: 10 بار فرمت فایل: ppt حجم فایل: 10 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 37 پاورپوینت بررسی تاثیر عناصر سنگین بر تغذیه در…

 • ماهیت معامله اعضا بدن انسان در حقوق ایران

  ماهیت معامله اعضا بدن انسان در حقوق ایران دانلود ماهيت هر قرارداد و در شمار آن‌ها، معامله اعضاء بدن انسان را ، به اعتبارهاي گوناگون مي‌توان دسته‌بندي كرد.آنچه ما در اين نوشتار برآنيم، تبيين قراردادهای راجع به اعضاء بدن انسان…

 • دانلود پاورپوینت تحلیل آسیب شناسی تحقیقات

  دانلود پاورپوینت تحلیل آسیب شناسی تحقیقات دانلود عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت تحلیل آسیب شناسی تحقیقاتفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 39تم زیبا و متناسب با موضوعپاورپوینت کامل و آماده ارائه    فهرست مطالب:  آسیب شناسی چیستتحلیل سیستمی چیستنظام تحقیقات چیستنظام تحقیقات در ایران چگونه…

 • پاورپوینت تریاژ بیمارستانی

  پاورپوینت تریاژ بیمارستانی دانلود دانلود پاورپوینت تریاژ بیمارستانی جهت رشته ی پزشکی در قالب 27 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       بسیاری از مردم به علت عدم آگاهی از…

 • دانلود فایل خار بیرون شافت 110

  دانلود فایل خار بیرون شافت 110 دانلود دانلود فایل سه بعدی خار بیرون شافت 110فرمت stpقابل استفاده در تمامی نرم افزار های سه بعدیاستاندارد  Circlip DIN 471 - 110 x 2.5   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: دانلود فایل…

 • پیشینه تحقیق و مبانی نظری فرهنگ کیفیت

  پیشینه تحقیق و مبانی نظری فرهنگ کیفیت دانلود فرمت ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 67مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن پایان نامه ارشد و دکتریهمراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متنپیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلیمنابع فارسی کاملمنابع انگلیسی…

 • دانلود پاورپوینت روز زمین پاک

  دانلود پاورپوینت روز زمین پاک دانلود دانلود پاورپوینت روز زمین پاک در قالب 17 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش       در سال 1919، ایده نامگذاری روز زمین پاک توسط جان مک…

 • دانلود فصل دوم پاورپوینت کتاب روانشناسی شخصیت دکتر یوسف کریمی با عنوان عوامل به وجود آورنده شخصیت

  دانلود فصل دوم پاورپوینت کتاب روانشناسی شخصیت دکتر یوسف کریمی با عنوان عوامل به وجود آورنده شخصیت دانلود دانلود فصل دوم پاورپوینت کتاب روانشانسی شخصیت دکتر یوسف کریمی با عنوان عوامل به وجود آورنده شخصیت در قالب 17 اسلاید و با…

 • نقش گروه های فشار اسرائیل محور در سیاست گذاری خارجی در ایالات متحده آمریكا و تاثیر آن ها بر سیاست اين كشور در قبال جمهوری اسلامی ایران

  نقش گروه های فشار اسرائیل محور در سیاست گذاری خارجی در ایالات متحده آمریكا و تاثیر آن ها بر سیاست اين كشور در قبال جمهوری اسلامی ایران دانلود چرا پس از سي سال از قطع رابطه ميان دو كشور ايران…

 • تحقیق و پیشینه تحقیق اضطراب کودکی

  تحقیق و پیشینه تحقیق اضطراب کودکی دانلود اضطراب کودکی اضطراب پدیده‌ای طبیعی است و همگان آن را در وهله‌ای احساس می‌کنند. اضطراب پاسخی‌ضروری به‌فشار روانی است و‌فرد را به هنگام رویارویی با خطر برای فعالیت و کنش آماده می‌کند. در…

 • دانلود پاورپوینت سازمان بورس و اوراق بهادر

  دانلود پاورپوینت سازمان بورس و اوراق بهادر دانلود عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت سازمان بورس و اوراق بهادرفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 67تم زیبا و متناسب با موضوعپاورپوینت کامل و آماده ارائه فهرست مطالب:  تاریخچه بورس جهانروند شکل گیری سازمانبیانیه مأموریت سازمانیارکان بازار…

 • کد متلب برای تحلیل اجزای محدود خرپاهای دو بعدی با لحاظ نشست های تکیه گاهی

  کد متلب برای تحلیل اجزای محدود خرپاهای دو بعدی با لحاظ نشست های تکیه گاهی دانلود با استفاده از این کد میتوان هر خرپای دو بعدی را تحت بارهای گره ای و با لحاظ نشست برای تکیه گاه ها تحلیل…